Missie & Visie

AFSTUDEERFILMS 2013 03

De Sint-Lukasgalerie Brussel vzw is een uniek presentatieplatform in Vlaanderen en Brussel dat een brug slaat tussen het hoger kunstonderwijs en de kunstwereld. Daarbij introduceert ze jonge talentvolle kunstenaars in het werkveld  en  vertaalt  ze output van artistiek onderzoek naar het kunstpubliek. Bij de realisatie hiervan exploreert ze het medium ‘tentoonstelling’ en zoekt ze  naar nieuwe presentatiemodellen. Ze is op een duurzame wijze actief in nationale en internationale kunstnetwerken.

De Sint-Lukasgalerie is een vereniging zonder winstbejag die vanuit haar geschiedenis en  omgeving een bevoorrechte relatie onderhoudt met Luca School of Arts, alsook met talentvolle jonge kunstenaars met een autonome kunstpraktijk. Onze algemene doelstelling is het bevorderen van actuele  kunst . Daarbij heeft de organisatie aandacht voor een brede waaier van autonome artistieke praktijken, met een bijzondere aandacht voor hun innoverend karakter .

De organisatie heeft als eerste bijzondere doelstelling  het bevorderen van de doorstroming van talentvolle  kunstenaars tussen hun afstudeermoment en hun volle integratie in de kunstwereld.   Ze biedt hen een omgeving aan waarin ze hun werk met een kunstpubliek kunnen confronteren. Daarom begeleidt de Sint-Lukasgalerie deze jonge kunstenaars bij de presentatiefunctie;  de profilering en het discours rond het werk ; de netwerking.  In dat verband kunnen jonge kunstenaars bepaalde aspecten van ‘ondernemerschap’  uittesten.  De organisatie hanteert naast de ruimtelijke presentatie van werk ook de artistieke avond, de lezing, de publicatie en de digitale ruimte als werkvormen. De digitale presentatie is complementair aan de fysieke presentatie en laat efemere media (video, performance, installatie) veelvuldiger aan bod komen.

De Sint-Lukasgalerie begeleidt het netwerken van jonge kunstenaars.  Ze vervult een brugfunctie tussen het kunstonderwijs en de andere componenten van de kunstwereld.  Daarbij mikt de organisatie in de eerste plaats op een netwerk dat overeenkomt met het stapsgewijze groeiniveau van de kunstenaar. Er wordt dan ook meer nadruk gelegd op het bewerken van de verschillende actoren in het kunstenveld dan op het bereiken van het grote publiek.

De Sint-Lukasgalerie engageert ook oudere, bekendere kunstenaars in haar werking met het oog op het realiseren  van deze doelstelling.

De organisatie heeft als tweede bijzondere doelstelling om het onderzoek in de kunsten te valoriseren binnen de kunstwereld.  Bovengenoemde inzet voor de presentatie, profilering en netwerking van de jonge kunstenaar is evenzeer van toepassing op de onderzoeker.  De vereniging kan de onderzoeker begeleiden bij de presentatie van zijn onderzoek.  Hoe kan de inhoud van het onderzoek worden gereflecteerd in een experimentele, toegankelijke en aantrekkelijke presentatie?  Onderzoek en kunstbeleving worden dichter bij elkaar gebracht.

De Sint-Lukasgalerie werkt met kunstenaars en onderzoekers uit binnen- en buitenland.  De invulling van het programma gebeurt autonoom. In principe kan de vereniging activiteiten opzetten in binnen- en buitenland. Brussel blijft als hoofdstad en internationale draaischijf voor de kunsten een belangrijk concentratiepunt van de activiteiten.

Sint-Lukasgalerie Brussel v.z.w. biedt een forum voor vernieuwende hedendaagse kunst uit binnen- en buitenland. De belangstelling gaat vooral uit naar kunstenaars die nieuwe ontwikkelingen aankondigen en de evoluerende tijdgeest weergeven. Bij de selectie hanteren we internationale criteria, wat niet wegneemt dat we ons vaak engageren voor minder bekende kunstenaars. Nieuwe werkwijzen, presentatievormen en visies stellen de artistieke zekerheden meer dan eens in vraag. De flexibele omgang met jonge kunst zorgt ervoor dat ons publiek de nieuwe ontwikkelingen kan meemaken en erover discussiëren op hun moment van ontstaan. In dat verband wordt er geopteerd voor een veelvoud aan tendensen, media en thema’s.

Sinds haar ontstaan in 1980 kan de Sint-Lukasgalerie bogen op een aardig palmares van tentoonstellingen en tijdschriften. Georges Adéagbo, Rodney Graham, Nedko Solakov, Richard Billingham, Inka Essenhigh, Nathalie Djurberg en Honoré d’O zijn maar enkele voorbeelden. De werking richt zich tot een zo breed mogelijk kunstpubliek, maar we streven een bijzondere band na met het publiek van de Hogeschool. Daartoe worden geregeld gallery talks, workshops en andere vormen van samenwerking tussen studenten en kunstenaars georganiseerd. Een aantal beloftevolle oud-studenten kon in een vroeg stadium in de galerie tentoon stellen. We toonden onder andere Virginie Bailly, Jan De Cock, Geert Goiris, Hans Op de Beeck, Gert Robijns, Richard Venlet, Gert Verhoeven en Heidi Voet.

(Foto: Lieve Vanderplancke © Sint-Lukasgalerie vzw – Afstudeerfilms 2013)