‘You’ / Alain Bornain

(FR en bas)

Alain Bornain is een van de betere Waalse kunstenaars van zijn generatie. Zijn werk verdient meer aandacht over de taal- en gewestgrenzen heen.  Als terugkerende thema’s  vermelden we tijd, kennisoverdracht en het statuut van beelden.  Een dubbeltentoonstelling te Schaarbeek in het Huis der Kunsten (Maison des Arts) en in de Sint-Lukasgalerie Brussel vzw biedt een brede kijk op zijn creativiteit.

Schoolborden kunnen worden verwacht in een onderwijsomgeving, hoewel hun digitale tegenhangers aan een snelle opmars bezig zijn.  Het mag ons dan niet verbazen dat de “blackboards” en “whiteboards” van Alain Bornain opduiken in de Sint-Lukasgalerie, die zich ontwikkelt in symbiose met LUCA School of Arts.  Wie heeft op school nooit een klas betreden met een krijtbord waarop deels uitgewiste notities ons laten proeven van een voorbij lesuur uit een hoger leerjaar of een andere opleiding?  We voelen de energie die uitgaat van de uitwisseling tussen docent en studenten.  Als een palimpsest dat systematisch wordt afgeschraapt vangen we een glimp op van de opeenvolgende stadia in het leerproces.  Wiskundige symbolen wisselen er af met taalkundige formuleringen en verklarende schetsen.  Maar bij Bornain kijken we naar olieverf op doek waarvan verflagen fragmentarisch werden verwijderd.

Als schilderij verwerft het schoolbord betekenis binnen een artistieke context. Ferdinand de Saussure introduceerde het onderscheid tussen het waarneembare teken (signifiant), de bij ons opgeroepen betekenis (signifié) en de buitentalige referent.  Hoewel signifiant en signifié sterk met elkaar verbonden zijn is de signifié sterk afhankelijk van persoon, tijd, context en code.  Typisch abstracte leerstof zoals wiskunde en taal bestaat in hoge mate los van concrete referenten.  De geschilderde tekens leiden bij Bornain een eigen leven als esthetische oppervlakte.  Anderzijds kunnen we in onze herkenning nog vaag bepaalde betekenissen onderscheiden. Doordat deze betekenissen fragmentarisch tot ons komen, roepen ze veeleer op een generaliserende manier bepaalde

kennisdomeinen op dan dat we ons kunnen verdiepen in hun particuliere betekenis. Het construeren van opeenvolgende verflagen – van achtergrond tot oppervlakte – en het achtereenvolgens deconstrueren is een praktijk van de postmoderne schilderkunst.  Constructie en deconstructie geraken compleet in elkaar vervlecht, zodat de chronologie van het werkproces zoek geraakt.  Bornain hanteert tal van varianten binnen zijn systeem.  Grote en kleine formaten treden in dialoog met de architectuur van hun omgeving.  Ze versterken het objectmatige, haast sculpturale karakter van de borden tegenover de picturale tekens, die sterk naar  abstractie neigen.  Elk werk is tevens drager van een intense energie. De langzaam opgebouwde grondlagen, het documentatiewerk in handboeken en het secure denkproces kunnen uitmonden in intense ingrepen die een traag opgebouwd schilderproces in een mum van tijd deconstrueren.  Deze deconstructie effent nieuwe paden tot creatie.

De schoolborden bevriezen het moment tussen het afgelopen leerproces en zijn aangekondigde  verdwijning.  We kijken naar een archeologische stratificatie van deels uitgewiste en overdekte lagen. Het resultaat is een losse verzameling fragmenten van opeenvolgende uiteenzettingen. Het lijkt paradoxaal dat een efemeer krijtbord metamorfoseert tot een permanent beeld, waardoor de betekenissen verschuiven.  Het opgeslagen moment komt steeds verder in de tijd te liggen, wat het nostalgische aspect ervan versterkt.  In die zin verheft het schilderij de sporen van het leerproces tot een patrimonium om te koesteren. Het utilitaire karakter van het krijtbord boet aan betekenis in tegenover de abstracte interpretaties.  Wat aanvankelijk een overhoop gehaald leerproces leek, verraadt als abstract kunstwerk een subtiel uitgespreide compositie van picturale interventies. Indien we als student de klas met het krijtbord betreden, gaat er ongetwijfeld een didactisch appel van uit.  Decennia later in een museum en digitale tijden gaat het veel meer om andere vormen van kennisoverdracht. Nog steeds appelleert het krijtbord ons om iets te leren, maar ditmaal op filosofisch en artistiek vlak.  De kunstenaar nodigt de bezoeker er als het ware toe uit om zelf de antwoorden te verzinnen in zijn geest in plaats van ze uit een handboek te putten.

Op het eerste gezicht imiteert de kunstenaar naadloos bestaande krijtborden, terwijl hij in feite de composities heruitvindt tijdens een werkproces in het atelier dat meer tijd vergt dan enkele lessen op school. Dat doet hij weliswaar zonder voorafgaande schetsen, maar wel gedocumenteerd vanuit handboeken. Zijn schildermethode evoceert de spontane dynamiek van een klasgebeuren: een kennissysteem dat tijdens een energetisch communicatieproces wordt overgedragen. Daarbij hanteert de kunstenaar een minimale ordening in de chaos.  Dat is niet in tegenspraak met het onderwerp, want wiskunde en taal reveleren de complexe ordening die schuilgaat achter de schijnbare chaos. Een verhaal van rationaliteit en serendipiteit, of de rol van intuïtie en toeval in leerprocessen.  Hier botsen we op raakvlakken tussen innoverende wetenschap en kunst.

Imitatie roept echter ook kritische vragen op bij de kijker.  Wat is echt en vals nadat zoveel lagen van kennis werden uitgeveegd en overdekt met nieuwe lagen? Wat wordt er precies onderwezen? Waar ligt de oorsprong van die kennis, wat gebeurde er onderweg mee, welk nut heeft ze nog? Zijn de uitwisseling van leercapaciteiten en kritisch denken finaal niet belangrijker dan onzekere kennisinhouden?  De tekens en systemen evolueren, maar in hoever beantwoorden ze aan de referenten? Elke generatie herschrijft de kennis door ze ofwel bij te sturen, klakkeloos over te nemen of zelfs naar haar hand te zetten.  Het proces tussen leraar en studenten is doordesemd van psychologisch doorzicht en uitwisseling van energie, maar in hoever kunnen we die methodes toepassen op de kennis zelf?  De vertrouwensrelatie tussen leraar en studenten zegt niets over de intrinsieke betrouwbaarheid van de kennis. Bornains krijtborden bezitten echter geen cognitieve leerinhouden. Hun materiële imitatie – of her-uitdenken – van de vertrouwde leerschema’s nodigt ons uit om de overgedragen kennis niet goedschiks voor waar aan te nemen, maar telkens logisch en intuïtief te bevragen.

Filip Luyckx

_ _ _

(FR)

Alain Bornain est l’un des artistes wallons les plus talentueux de sa génération. Son œuvre mérite d’être connue au-delà des frontières linguistiques et régionales. Il travaille sur des thèmes récurrents, notamment le temps, la transmission des connaissances ou encore le statut des images. La double exposition qui se tient à Schaerbeek, à la Maison des Arts et dans les locaux de l’asbl Sint-Lukasgalerie Brussel, offre un large aperçu de sa créativité.

Quoi de plus normal que des tableaux noirs dans un établissement scolaire, même si leurs homologues numériques gagnent rapidement du terrain. On ne sera donc pas surpris de voir apparaître les « blackboards » et « whiteboards » d’Alain Bornain dans la Sint-Lukasgalerie, qui se développe en symbiose avec la LUCA School of Arts. Qui n’est jamais entré dans une salle de cours dont le tableau noir portait encore les traces à demi effacées de la leçon précédente, esquissant les sujets abordés par une classe supérieure ou une autre filière ? Nous ressentons l’énergie qui émane des échanges entre enseignant et étudiants. Comme avec un palimpseste que l’on raclerait systématiquement, nous entrevoyons les étapes successives du processus d’apprentissage. Les symboles mathématiques alternent avec des formulations linguistiques et des schémas explicatifs. Mais dans le cas d’Alain Bornain, nous faisons face à des huiles sur toile dont les couches de peinture ont été retirées de façon fragmentaire.

En tant que peinture, le tableau d’école acquiert sa signification dans un contexte artistique. Ferdinand de Saussure a introduit la distinction entre le signe observable (le signifiant), le sens qu’il nous évoque (le signifié) et le référent extralinguistique. Bien que signifiant et signifié soient très étroitement liés, le signifié varie fortement en fonction de la personne, de l’époque, du contexte et du code. Des matières abstraites par excellence, comme les mathématiques ou les langues, sont dans une large mesure indépendantes de référents concrets. Chez Alain Bornain, les signes peints mènent leur propre vie en tant que surface esthétique. En outre, nous pouvons vaguement distinguer certaines significations dans ce que nous reconnaissons. Parce que ces significations nous parviennent de manière fragmentaire, elles évoquent certains domaines de connaissance par la généralisation, plutôt que de nous permettre d’approfondir leur sens particulier. La construction de couches de peinture successives – du fond jusqu’à la surface – suivie de la déconstruction couche par couche est une pratique courante de la peinture postmoderne. Construction et déconstruction finissent par s’enchevêtrer de manière inextricable, brouillant ainsi l’ordre chronologique des différentes étapes de la création. Alain Bornain met en œuvre une multitude de variantes au sein de son système. Petits et grands formats entament un dialogue avec l’architecture de leur environnement. Ils renforcent le caractère d’objet concret presque sculptural des tableaux noirs vis-à-vis des signes picturaux, qui tendent fortement vers l’abstraction. Chaque œuvre est également porteuse d’une énergie puissante. Les couches de peinture lentement accumulées, le travail de documentation dans des manuels scolaires et le processus de réflexion minutieux peuvent déboucher sur des interventions majeures qui déconstruisent en un tournemain la lente progression du processus de peinture. Cette déconstruction aplanit de nouvelles voies vers la création.

Les tableaux d’école figent le moment entre la fin du processus d’apprentissage et sa disparition annoncée. Ce que nous regardons est en quelque sorte une stratification archéologique de couches partiellement effacées et recouvertes par d’autres. Le résultat est un ensemble disparate de fragments d’exposés successifs. Il semble paradoxal qu’un tableau noir éphémère se métamorphose en image permanente, ce qui provoque un glissement des significations. Le moment « archivé » s’éloigne de plus en plus dans le temps, ce qui renforce sa dimension nostalgique. En ce sens, la peinture élève les traces de l’apprentissage au rang de patrimoine à chérir. Le caractère utilitaire du tableau noir perd de son sens face aux interprétations abstraites. Ce qui ressemblait au départ à un processus d’apprentissage embrouillé trahit, en tant qu’œuvre abstraite, une composition d’interventions picturales subtilement déployée. Si nous sommes étudiants et que nous entrons dans la salle de classe au tableau noir, nul doute que nous entendrons son appel didactique. Des dizaines d’années plus tard, dans un musée et à l’ère du numérique, d’autres formes de transmission des connaissances sont sur le devant de la scène. Pourtant, le tableau noir nous incite toujours à apprendre, mais cette fois-ci sur un plan philosophique et artistique. L’artiste invite pour ainsi dire les visiteurs à imaginer eux-mêmes les réponses dans leur esprit, plutôt qu’à les puiser dans un manuel.

À première vue, il imite à la perfection les tableaux noirs existants, alors qu’en réalité, il réinvente les compositions au cours d’un travail en atelier qui prend bien plus de temps que quelques leçons d’école. Il peint certes sans réaliser d’esquisses préalables, mais en se documentant à partir de manuels. Sa méthode de peinture évoque la dynamique spontanée de ce qu’il se passe en classe : un système de connaissances qui est transmis au cours d’un processus de communication riche en énergie. Dans ce cadre, l’artiste introduit un minimum d’ordre dans le chaos. Ce n’est pas contradictoire avec le sujet, car les mathématiques comme les langues dévoilent la structure complexe qui se cache derrière le chaos apparent. Une histoire de rationalité et de sérendipité, autrement dit du rôle de l’intuition et du hasard dans l’apprentissage. Nous butons ici contre les interfaces entre science innovente et art.

Cependant, l’imitation soulève aussi des questions critiques chez les spectateurs. Où est le vrai et où est le faux, après que tant de couches de connaissances aient été effacées et recouvertes de nouvelles couches ? Qu’enseigne-t-on exactement ? Où se trouve l’origine de ces connaissances, que leur est-il arrivé en chemin, quelle utilité ont-elles encore ? L’échange de capacités d’apprentissage et la pensée critique ne sont-ils pas en fin de compte plus importants que le contenu incertain des connaissances ? Les signes et les systèmes évoluent, mais dans quelle mesure correspondent-ils aux référents ? Chaque génération réécrit les connaissances, que ce soit en les corrigeant, en les reprenant sans broncher ou en les adaptant selon sa volonté. Le processus en jeu entre enseignant et étudiants est imprégné de clairvoyance psychologique et d’échange d’énergie, mais jusqu’où pouvons-nous appliquer ces méthodes à la connaissance elle-même ? La relation de confiance entre enseignant et étudiants ne dit rien de la fiabilité intrinsèque de la connaissance. Toutefois, les tableaux noirs d’Alain Bornain ne proposent pas de programme d’apprentissage cognitif. Leur imitation matérielle – ou réinvention – des programmes d’apprentissage classiques nous invite à ne pas tenir d’emblée pour vraies les connaissances transmises, mais à les remettre systématiquement en question, de manière logique et intuitive.

Filip Luyckx

– – –

VERNISSAGE
21.02.20 van 17 > 21u

DATA
22.02 > 23.03.20
wo-za: van 13-16u

Paleizenstraat 116
1030 Brussel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.